AngularJS学习笔记

13.4. 表达式函数化

$parse 这个服务,为 js 提供了类似于 Python 中 @property 的能力:

 var TestCtrl = function($scope, $parse){
  $scope.get_name = $parse('name');
  $scope.show = function(){console.log($scope.get_name($scope))}
  $scope.set = function(){$scope.name = '123'}
 }

$parse 返回一个函数,调用这个函数时,可以传两个参数,第一个作用域,第二个是变量集,后者常用于覆盖前者的变量:

 var get_name = $parse('name');
 var r = get_name({name: 'xx'}, {name: 'abc'});
 console.log(r);

$parse 返回的函数,也提供了相应的 assign 功能,可以为表达式赋值(如果可以的话):

 var get_name = $parse('name');
 var set_name = get_name.assign;
 var r = get_name({name: 'xx'}, {name: 'abc'});
 console.log(r);

 var s = {}
 set_name(s, '123');
 var r = get_name(s);
 console.log(r);