AngularJS学习笔记

7.3. 节点控制

7.3.1. 样式 ng-style

可以使用一个结构直接表示当前节点的样式:

 <div ng-style="{width: 100 + 'px', height: 100 + 'px', backgroundColor: 'red'}">
 </div>

同样地,绑定一个变量的话,威力大了。

7.3.2. 类 ng-class

就是直接地设置当前节点的类,同样,配合数据绑定作用就大了:

 <div ng-controller="TestCtrl" ng-class="cls">
 </div>

ng-class-evenng-class-odd 是和 ng-repeat 配合使用的:

 <ul ng-init="l=[1,2,3,4]">
  <li ng-class-odd="'odd'" ng-class-even="'even'" ng-repeat="m in l">{{ m }}</li>
 </ul>

注意里面给的还是表示式,别少了引号。

7.3.3. 显示和隐藏 ng-show ng-hide ng-switch

前两个是控制 display 的指令:

 <div ng-show="true">1</div>
 <div ng-show="false">2</div>
 <div ng-hide="true">3</div>
 <div ng-hide="false">4</div>

后一个 ng-switch 是根据一个值来决定哪个节点显示,其它节点移除:

 <div ng-init="a=2">
  <ul ng-switch on="a">
   <li ng-switch-when="1">1</li>
   <li ng-switch-when="2">2</li>
   <li ng-switch-default>other</li>
  </ul>
 </div>

h3 style=" font-size: small; margin: 0 auto; text-shadow: 1px 1px 1px gray; padding: 2px; color: #555;">7.3.4. 其它属性控制

ng-src 控制 src 属性:

 <img ng-src="{{ 'h' + 'ead.png' }}" />

ng-href 控制 href 属性:

 <a ng-href="{{ '#' + '123' }}">here</a>

总的来说:

 • ng-src src属性
 • ng-href href属性
 • ng-checked 选中状态
 • ng-selected 被选择状态
 • ng-disabled 禁用状态
 • ng-multiple 多选状态
 • ng-readonly 只读状态

注意: 上面的这些只是单向绑定,即只是从数据到展示,不能反作用于数据。要双向绑定,还是要使用 ng-model